Правила навчання це

Міністерство освіти і науки України ОНАХТ ЗАТВЕРДЖЕНО На засіданні Вченої ради ОНАХТ 15 грудня 2015 р. Умови поселення вступників та студентів до гуртожитку відповідають затвердженому в ОНАХТ порядку. ОНАХТ має вісім гуртожитків, які знаходяться у мальовничій частині міста у безпосередній близькості від залізничного вокзалу та крупних транспортних артерій, поблизу від учбових корпусів академії. Гуртожитки облаштовані всім необхідним для ефективної праці та відпочинку. Проведені лінії сучасних комунікацій. У разі якщо державне замовлення в попередньому році складало не більше 8 осіб або не надавалось взагалі, то максимальний обсяг державного замовлення може бути встановлений в межах 10 осіб, але не більше ліцензованого обсягу за спеціальностями. МОН до 01 червня затверджує перелік профільних спеціальностей вищих навчальних закладів незалежно від підпорядкування. Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення для інших категорій вступників у межах ліцензованого обсягу за факультетами, спеціальностями спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовкитощо щодо кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення ОНАХТ обсягів державного замовлення. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті ОНАХТ, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття. Вимоги до рівня освіти вступників 2. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. Особа може вступити до ОНАХТ для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю з іншої галузі знаньза умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. ОНАХТ у своїх правилах прийому може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним строком навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями напрямами підготовки відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Особа може вступити до ОНАХТ для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю напрямом підготовкиза умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра. ОНАХТ у правилах прийому може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання. Фінансування навчання за державні кошти здійснюється в межах нормативного строку навчання. ОНАХТ зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV — VI та пунктом 14. ОНАХТ має право приймати на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю напрямом підготовки на другий курс в цьому навчальному закладі за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до ОНАХТ. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки. Фінансування підготовки фахівців 3. Фінансування підготовки фахівців у ОНАХТ здійснюється: за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів за державним замовленням, за кошти державного бюджету ; за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Розміщення державного замовлення здійснюється у вищих навчальних закладах, що мають статус державної, комунальної чи приватної установи. Державне замовлення на підготовку фахівців ступеня бакалавра розміщується шляхом укладення відповідних договорів між державними замовниками, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, та відповідними вищими навчальними закладами України, що в установленому порядку надали інформацію про вступ до них осіб, які на конкурсних засадах отримали право на здобуття вищої освіти за кошти Державного бюджету України. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в ОНАХТ на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних осіб. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного ступеня освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання 4. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до ОНАХТ 5. Подання заяв в електронній формі на спеціальності, на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується. Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано ОНАХТ на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки до цього самого вищого навчального закладу. Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання. Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 один означає найвищу пріоритетність. Заяви, подані на певну спеціальність спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовкиустановленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі ІV цих Правил, для прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування. Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання виконання вимог до зарахування. Вступники інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" додають до заяви, поданої в паперовій формі, медичну довідку форми 086-О оригінал. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка посвідчення про припискусвідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі обчислює в разі відсутностізатверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті приймальної комісії ОНАХТ. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється ОНАХТ до початку другого семестру першого року навчання його власника. Організація і проведення конкурсу 6. Один з цих предметів може бути вибраним вступником з переліку, запропонованого ОНАХТ див. Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література. Бали за особливі успіхи призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України, перелік секцій яких відповідає спеціальностям при вступі до вищих навчальних закладів для здобуття ступеня бакалавра додаток 2 Умов прийому на навчання до ВНЗ у 2016 р. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 8 до цих Правил. Бали підсумкової атестації визначаються за усі види контролю з математики, української мови та літератури. Норма, визначена цим пунктом, поширюється на підготовчі курси ОНАХТ, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання — не менше трьох місяців див. Кількість балів, визначена цим пунктом і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією ОНАХТ до початку прийому заяв на участь в конкурсі. Також повинна бути рекомендація завідуючого випускаючої кафедри, затверджена на засіданні кафедри, або декана факультету, затверджена на засіданні ради факультету. Для вступників на ступінь магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, додається додаткове вступне випробування. Додаткове вступне випробування складається як співбесіда за умови «зараховано» або «не зараховано». Програми фахових випробувань для вступників на ступінь магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста складено на основі професійних спрямувань відповідних спеціальностей див. Для вступників на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, додається додаткове вступне випробування. Додаткове вступне випробування складається як співбесіда за умови «зараховано» або «не зараховано». Програми фахових випробувань для вступників на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста при прийомі на навчання за скороченими термінами або на другий третій курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця складено на основі професійних спрямувань відповідних спеціальностей. Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти 7. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань 8. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії. Склад екзаменаційних комісій, фахових атестаційних комісій затверджується наказом ректора академії. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки у цьому вищому навчальному закладі. Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті приймальної комісії ОНАХТ та в приймальній комісії. Перескладання вступних випробувань не допускається. Зарахування за співбесідою 9. Зарахування поза конкурсом 10. Зарахування осіб, визначених у пункті 10. Право на першочергове зарахування 11. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників 12. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті приймальної комісії ОНАХТ. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 12. Надання рекомендацій для зарахування 13. Вступника буде рекомендовано до зарахування за найвищим пріоритетом з числа зазначених ним під час подання заяв, за яким вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету. Рекомендації до зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, на основі повної загальної середньої освіти при вступі для здобуття ступеня бакалавра осіб, які мають підстави для вступу поза конкурсом, надаються в межах 10 відсотків максимального обсягу державного замовлення вищого навчального закладу. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого граничного обсягу місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, за їх відсутності — у межах ліцензованого обсягу. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті приймальної комісії ОНАХТ. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 14. Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов'язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії. Коригування списку рекомендованих до зарахування 15. Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця за кошти державного бюджету, не втрачають права участі у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв. Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються. Наказ про зарахування 16. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті приймальної комісії ОНАХТ у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пунктах 4. Вступники можуть бути відраховані з ОНАХТ за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у ОНАХТ 17. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів України на підставі направлень Міністерства освіти і науки України. Іноземці зараховуються до ОНАХТ на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі, за результатами співбесіди та на підставі укладених угод. Строки прийому та зарахування іноземних громадян до ОНАХТ: Категорія іноземних громадян Термін подачі документів Іноземні громадяни країн безвізового режиму, держав СНД та за державними угодами до 15 листопада 2016 року Іноземні громадяни візового режиму, далекого зарубіжжя візового режиму до 15 листопада 2016 року Перелік напрямів і спеціальностей, за якими ОНАХТ приймає на навчання іноземців та осіб без громадянства наведений у додатку 9. Зарахування до ОНАХТ на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників 18. Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п'яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 16. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до ОНАХТ 19. Правилами прийому може бути визначено порядок акредитації журналістів у приймальній комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті приймальної комісії ОНАХТ. Правила прийому до ОНАХТ розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії ОНАХТ.COPYRIGHT © 2010-2016 domnakirova.ru